*

*

*

KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR:
Son zamanlarda diğer Facebook ve benzeri internet sitelerinde verilen isim ve telefon numaralarının sitemizle bir alakası olduğu zannedilerek sitemize haksız suçlamalar yapılmaktadır. Şöyle bir bakıldığında da hemen anlaşılacaktır ki Istanbulgay.Com dahil web sitelerimizin hiçi biri arkadaş bulma sitesi değildir ve sitelerimizde isim ve telefon duyurusu yapılması mümkün değildir. Sitelerimizin hepsinde insan haklarına ve kişisel gizliliğe özen ve saygı gösterilmektedir. Bu suçlamaları yapanların bilmesi gereken "Istanbul Gay" adı ile açılmış onlarca, belki de yüzlerce Facebook, Twitter ve benzeri sayfa, kişi profili veya hesap adı bulunabilir. Arama motorlarında en üstte yer almamız "istanbul gay" diye bahsedilen sitenin bizim sitemiz olduğu anlamına gelmez. Lütfen suçlama yapmadan önce suçlamaya konu olan bilginin net olarak hangi web sitesinin, hangi sayfasında olduğunu tam adresi ile iyi öğreniniz.   Hala bizim sitemizle ilgili suçlamanız varsa bize bahsedilen bilginin yer aldığı sayfamızın tam adresini ve paylaşımın yer aldığını iddia ettiğini tarihi bildiriniz. Bu uyarımıza rağmen hiç bir kanıtsız ve dayanaksız suçlama yapılması halinde iftira atmaktan karşı dava açma hakkımızı saklı tutuğumuzu da bildirmek isteriz.  Lütfen iletişim formu için buraya tıklayınız

Istanbulgay.Com

www.istanbulgay.com: istanbul eşcinsel rehberi, chat, gay sohbet, gay mekanlar, sauna, hamam, bar, klüp, park adresleri, oteller, gay dostu mekanlar, sinemalar, eşcinsel web siteleri, internet kaynakları, travesti ve transseksüel klüpleri, lezbiyen mekanlar, ayı grupları


 

HUKUK VE EŞCİNSEL HAKLARI 


Türkiye'de en küçük kasabadan, en marjinal zannettiğimiz İstanbul'un Beyoğlu'suna kadar her yerinde eşcinsel olmak gerçekten zordur, hatta çoğu zaman acı vericidir. Eşcinseller yaşadıkları ailevi ve sosyal zorluklar yetmiyormuş gibi bazen de hukuk dışı yaptırımlara, cezalandırmalara yada aşağılanmalara maruz kalmaktadır.  Hatta bazen, herhangi bir şekilde saldırıya uğradıklarında yardımına başvurdukları bazı kamu görevlileri tarafından da - sırf eşcinsel olmaları nedeni ile ve olasıdır ki başlarına geleni hakkettikleri düşüncesi ile- ya hakları hiç korunmamakta, yada üstüne üstlük  aşağılanmakta ve mağdur edilmektedirler. Ne yazıktır ki bu üzücü durum ülkemizde oldukça sık yaşanmaktadır.  İşte bu gibi durumlarda son çare olarak  haklarımızı aşağıda listelediğimiz başka kurum yada kuruluşlarda aramak durumundayız.

Eşcinsellerin haklarını tam anlamı ile koruyabilmesi için ilk basamak eşcinselliğini - en azından yakın çevresine - açıklamak olacaktır.  Çünkü eşcinselleri mağdur edenlerin elindeki en büyük koz, ya aileleri durumunu bilirse onları kaybetme korkusu yada iş çevresinde mimlenip işinden olma kaygısı ile eşcinsellerin mağdur olduklarında hiç şikayetçi olmamaları yada bir yerden sonra şikayetlerinden vazgeçmeleridir. İşte bu nedenle eşcinsellik diğer azınlıkların yanında çok daha ağır bir durumdur. Diğer azınlıklar başlarına bir şey geldiklerinde an azından arkalarında kendilerine destek verecek ailelerini,  arkadaşlarını yada kendisi ile aynı azınlıktan olan, duruma göre milyonları aşan sosyal grupları bulmaktadırlar.  Oysa özellikle eşcinselliğini gizli yaşayanlar yapayalnızdırlar. 

Türkiye'deki şehirden şehire, bölgeden bölgeye değişen sosyal farklılıkları göz önüne aldığımızda, herkese eşcinsel olduğunu açıklama çağrısı yapmamız anlamsız, belki de bazıları için zararlı olabilir. Ama en azında sosyal konumu, ailevi durumu buna nispeten müsait olan ve özellikle ekonomik özgürlüğünü elde etmiş eşcinsellerin bu konuda öncü olmaları bir zorunluluktur. Bunu yapmanın ilk koşulu da eşcinsellerin önce kendi cinsellikleri ile barışık olmalarıdır.

 

 www.istanbulgay.com     

 

Aşağıda "Beğen" düğmesine basarak eşcinsel arkadaşlık ve bilgi paylaşımı amacı ile kurulan Facebook sayfamıza katılın. Böylece siz de yorumlarınızı ekleyebilir ve diğer üyelerle iletişime geçebilirsiniz.

 

İsterseniz sadece bu web sayfasını beğenebilir yada arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

 

EŞCİNSELLİK İLE İLGİLİ KANUN VE TÜZÜKLER  


T.C Kanunlarında eşcinsellikle doğrudan ilgili hiç bir yasa, tüzük yada düzenleme yoktur. Bu bir anlamda eşcinseller için avantajdır. (Bizi adam yerine bile koymuyorlar diye tasalanmazsak tabii). Avantajdır, çünkü ülkemizde de kabul edildiği üzere hukukun genel prensibi olarak, kanunu olmayan bir şeyin suç olması mümkün değildir. Daha basit bir anlatımla, eşcinselliği cezalandırmak için yetkililerin ellerinde dayanabilecekleri herhangi bir kanun maddesi bulunmamaktadır. Tabii ki eşcinseller de diğer marjinal azınlıklara uygulanabildiği şekilde "Kardeşim ben senin tipini beğenmedim, sen şüphelisin (!) " yasa yada tüzükleri ile dolaylı olarak gözaltına alınabilir yada kötü muamaleye tabii tutulabilir. Kısacası asıl sorun kanunlarda değil, kafalardadır. Biz yine de herhangi bir ayrımcılığa uğradığımızda ilgili sayılabilecek anayasa maddesini ve 2006 tarihli 5237 sayılı kanununun 122. maddesini korunmak amacıyla kullanabiliriz.

TC ANAYASASI
MADDE 10
. – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
Anayasamızın tamamı için:
http://www.tbmm.gov.tr/Anayasa.htm
 

Ayrımcılığa Dair Yasal Mevzuat:

Türkiye’nin yasal mevzuatı ayrımcılığın değişik biçimlerine ilişkin bazı hükümler getirmekle birlikte kapsamlı bir mevzuat söz konusu değildir. Türkiye’de ayrımcılıkla ilgili olarak sıkıntı yaratan bir diğer sorun da, Türkiye’nin uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerini onaylamak ve uygulamak konusundaki çekinceli tavrıdır. AB’ye aday on üç ülkede ayrımcılıkla mücadele için alınan önlemlere ilişkin hazırlanan rapor, söz konusu yasal mevzuatı değişik yönleriyle aktarmaktadır. Son olarak kabul edilen Türk Ceza Kanunun, 122. Maddesi genel anlamda ayrımcılığı ilk kez yasaklamakta ve ayrımcılığa karşı cezai yaptırım öngörmektedir.

5237 sayılı kanunun "Ayrımcılık" başlıklı 122'nci maddesinde;
"Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;

a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan,

b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,

c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,

Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir." hükmü getirilmiştir. Bu maddeyle korunan hukuki yarar insanlar arasında hukukun izin vermediği ayrımlar yapılarak, bazı kişilerin hukukun sağladığı haklardan yoksun kılınmasının önlenmesidir. Bu suretle bireyler arasında ayrımcılık yapılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır.

Yapılan bu düzenleme ile kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yapılarak bir kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlama fiili suç olarak kabul edilmiştir.

Bununla birlikte, hazırlanan ilk taslakta eşcinselliğin kastedildiği "cinsel yönelime ilişkin ayrımcılık" da yasaklanmış olmasına rağmen, yasanın kabul edilen halinde cinsel yönelime ilişkin ayrımcılığın yer almaması üzüntü vericidir. Ancak bu taslak değiştirilirken zamanın adalet bakanının verdiği beyanları mahkemede delil olarak gösterebilir ve eşcinsellik nedeni ile kanunda tarif edildiği şekilde mağdur edilenler, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunabilirler. Hatırlatmak gerekirse, mahkemeler, kanunların muğlak oldukları yerlerde, kanun yapıcının o kanunu yaparken neyi amaçladığına istinaden yorum yapmak hakkına sahiptirler. (Anayasa Mahkemesinin önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 367 şartını getirirken yaptığı gibi)

Konu ile ilgili Akşam Gazetesinin 2004/07/06 tarihli yazısı aşağıdaki gibidir:

"Meclis Adalet Komisyonu, yeni TCK'yı görüşmeye dün de devam etti. Kabul edilen maddelere göre, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetine, öğrencilerin toplu olarak oturdukları bina veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına engel olunması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Tasarının 'Ayrımcılık' başlıklı 124'ncü maddesinde de Cemil Çiçek'in talebi üzerine değişiklik yapıldı. Çiçek, 'Kişiler arasında köken, cinsiyet, cinsiyet yönelim, aile durumu, örf ve adet, siyasal düşünce, felsefi inanç, sendika, bir etnik gruba mensupluk, ırk, din, mezhep nedeni ile ayrım' yapılamayacağını düzenleyen maddeye itiraz etti. Adalet Bakanı, çok ayrıntılı tanımlamalara gidildiğini, halbuki Anayasa'nın eşitlik ilkesini düzenleyen 10/1'inci maddesinin buraya monte edilmesini önerdi.
Çiçek, köken ve etnik gruba aidiyetin aynı şey olduğunu cinsiyet ile cinsel yönelimin de benzeri şeyleri ifade ettiğini öne sürdü. Doç.Dr. Adem Sözüer'in itirazına rağmen yapılan değişiklikle, Anayasa'nın 10/1'nci fıkrası, maddenin ilk fıkrası haline getirildi. CHP Niğde Milletvekili Orhan Eraslan, 'Bu değişiklikle olumlu ayrımcılığın hepsi güme gitti' diyerek tepkisini dile getirdi..." (Akşam Gazetesi 2004/07/06)


Eşcinsel Hakları ile İlgili Diğer Faydalı Linkler:

Lambda İstanbul'un Web Sitesinde Eşcinsellik ve Uluslararası Hukuk ile İlgili Makale
 

KAOS GL'nin Hukuk ile ilgili sayfaları

 

Aşağıda "Beğen" düğmesine basarak eşcinsel arkadaşlık ve bilgi paylaşımı amacı ile kurulan Facebook sayfamıza katılın. Böylece siz de yorumlarınızı ekleyebilir ve diğer üyelerle iletişime geçebilirsiniz.

 

İsterseniz de aşağıdan, sadece bu web sayfasını arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.


 

İNSAN HAKLARI DERNEKLERİ  İnsan Hakları Derneği (İHD):
Türkiye'deki en bilinen insan hakları örgütü olan İHD, maalesef "Kürt sorununa" gösterdiği hassasiyeti göstermese de eşcinsel haklarını koruma konusun da da kısmı yardımda bulunmakta, en azından eşcinsellere karşı devlet görevlileri tarafından yapılan yasa dışı eylemleri elinden geldiğince kamuoyu ile paylaşmaktadır. Ekonomik durumu kendini savunmaya yada avukat tutmaya müsait olmayan eşcinsellerin, özellikle kamu görevlileri tarafından tacize uğradığında yada haklarının korunmadığı durumlarda yakınlarında bulunan İHD şubelerine başvurmalarında fayda olabilir.
Web Sitesi: www.ihd.org.tr


İnsan Hakları Gündemi Derneği:
Hakkında fazla bilgimiz olmamasına rağmen, İzmir, Ankara ve Diyarbakır'da şubeleri bulunan bu derneği de listelemekte fayda var.
Web Sitesi:
www.rightsagenda.org

İnsan Hakları Vakfı:
Özellikle işkenceyi ve kamu personellerince yapılan kötü muameleleri önlemeyi amaçlayan Ankara merkezli vakıf
Web Sitesi: http://www.tihv.org.tr


  

İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ RESMİ KURUMLAR  


TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu:
Nasıl Başvuru Yapılır?
Temel hak ve özgürlüklerinden herhangi birinin ihlal edildiğine inanan herkes mektupla veya faksla Komisyona başvurabilir. Başvuruda konuyla ilgili yeterli bilgi verildikten sonra başvuranın adı-soyadı ve adresi açık bir şekilde yazılmalıdır. Adı soyadı, açık adresi veya imzası olmayan başvurulara işlem yapılmayacaktır.

Başvuru İçin
Adres: Türkiye Büyük Millet Meclisi,  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu,  Bakanlıklar 06543 ANKARA
Faks numarası:  (0.312) 420 53 94
E-mail adresi: inshkkom@tbmm.gov.tr


Dilekçe Komisyonunun Adresi:
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dilekçe Komisyonu, Bakanlıklar 06543 ANKARA
Faks: (0312) 420 53 65


İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları İhlallerini İnceleme Bürosu:
İnsan Hakları İhlal İddialarını İnceleme Bürosu, kolluk kuvvetlerince insan hakları ihlallerine maruz kalanların ihbar ve şikayetleri değerlendirmekte, müfettiş bilgi ve tekniğini gerektirmeyen ihbar ve şikayetler ise gereği yapılmak üzere ilgili birimlere yönlendirilmektedir. Bu nedenle, kolluk kuvvetleri tarafından yapıldığı iddia edilen insan hakları ihlalleri ile ilgili herkes talep ve şikayetlerini gönderebilir. Bunun dışında kalan insan hakları ihlali niteliğinde görülen başvurular ise, doğrudan Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına (ihb@basbakanlik.gov.tr) yapılması gerekmektedir.

MEKTUP VE DİLEKÇE ADRESİ :
İçisleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı İnsan Hakları İhlaleri İnceleme Bürosu 06100 Bakanlıklar / ANKARA
TELEFON : 0 (312) 425 72 14 /3472 - 0 (312) 418 14 83-69
FAKS : 0 (312) 418 12 60
ŞAHSEN MÜRACAAT :  İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı İnsan Hakları İhlaleri İnceleme Bürosu 06100
Bakanlıklar / ANKARA
BAŞVURU FORMU
:  http://www.icisleri.gov.tr 

(Kaynak Bilgi Üniversitesi Web Sitesi)

Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi

Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (kısa adıyla JİHİDEM) Jandarma sorumluluk bölgesinde veya Jandarmayla ilişkili olarak, görevlerin icrası esnasında meydana gelebilecek insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili şikayet ve müracaatları belli bir sisteme göre kabul etmek, bu iddiaları araştırmak, iddiaların doğruluğu halinde hukuki çerçevede adli ve idari soruşturma yapılmasını başlatmak, yapılan işlemlerle ilgili gelişmelerden ve sonucundan başvuru sahibine bilgi vermek ve bu çalışmaların kamuoyuna açıklanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

İddia edilen eylemin JİHİDEM' e konu olması için:

1. Eylemi yapan kişinin Jandarma personeli olması,
2. Bu Jandarma personeline yasalarla öngörülen bir görevin verilmiş olması,
3. Eylemin görevin ifası sırasında icra edilmesi veya göreviyle ilgili olması,
4. Bu eylemin insan onurunu incitici olması veya temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunması,
5. Bu eylemin Türk Ceza Kanununa, diğer Kanunlara veya ülkemizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere göre suç teşkil etmesi,
6. Ayrıca başvurunun, iddia edilen olayın meydana geldiği tarihten itibaren suçun nev'ine göre kanuni süresi içinde yapılmış olması gerekmektedir.

MEKTUP VE DİLEKÇE ADRESİ :   JIHIDEM Jandarma Genel Komutanlığı
Korg. Hulusi SAYIN Kışlası Zemin Kat 06500  Beştepe - ANKARA
TELEFON :  0 (312) 456 1 156 (pbx)
FAKS :  0 (312) 212 84 63/0 (312) 215 14 17
ŞAHSEN MÜRACAAT :  JIHIDEM Jandarma Genel Komutanlığı,  Korg. Hulusi SAYIN Kışlası Zemin Kat 06500
Beştepe - ANKARA
İNTERNET ADRESİ :
www.jandarma.gov.tr
İNSAN HAKLARI İHLALİ BAŞVURU FORMU
http://uyg.jandarma.tsk.mil.tr 

(Kaynak Bilgi Üniversitesi Web Sitesi)

 

 

Aşağıda "Beğen" düğmesine basarak eşcinsel arkadaşlık ve bilgi paylaşımı amacı ile kurulan Facebook sayfamıza katılın. Böylece siz de yorumlarınızı ekleyebilir ve diğer üyelerle iletişime geçebilirsiniz.

 

İsterseniz de aşağıdan, sadece bu web sayfasını arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.


 

ULUSLARARASI KAYNAKLAR

 

Uluslararası Sözleşmeler:
BM İnsan Hakları Komitesi, 1989 yılındaki otuz yedinci oturumunda yaptığı 18 nolu Genel Yorumda, “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası BM Sözleşmesinin” 1. maddesindeki “ırksal ayrımcılık” ve yine “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair BM Sözleşmesinin” 1. maddesindeki “kadına karşı ayrımcılık” tanımlarına atıfta bulunarak, ayrımcılığa ilişkin aşağıdaki tanımı geliştirmiştir:

" Komite Sözleşmelerde kullanılan ‘ayrımcılık’ teriminin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, politik ya da diğer görüşler, ulusal ya da sosyal köken, mülkiyet, doğum ya da diğer statüler gibi herhangi bir zemin üzerine dayandırılan, ve bütün hak ve özgürlüklerin eşit ölçüde bütün kişiler tarafından tanınmasını, kullanılmasını veya yararlanılmasını kaldırma veya zayıflatma amacına sahip, herhangi bir ayrıma, dışlama, kısıtlama veya üstünlük tanıma olarak anlaşılması gerektiğine inanmaktadır."

Bu tanım göz önüne alındığında, Avrupa Konseyi’nin de BM İnsan Hakları Komitesinden farklı düşünmediğini söylemek mümkündür. Nitekim, Avrupa İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesine Ek 12 Nolu Protokol’ün 1. maddesi benzer genişlikte bir ayrımcılık tanımı yapar ve ayrımcılığı genel olarak yasaklar:

“Madde 1-Genel olarak ayrımcılığın yasaklanması

Kanunda öngörülen haklardan yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka görüşler, ulusal ya da sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensubiyet, servet, doğum veya başka bir statüden kaynaklanan herhangi bir nedenle ayrım yapılmaksızın sağlanır.
Kimse, herhangi bir kamu otoritesi tarafından, 1. fıkrada sayılan gerekçelerle ayrımcılığa tabi tutulamaz.”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Kaynakları (Bilgi Üniversitesi Sitesinden)

Avrupa İnsan Haklarına Başvuru Yöntemleri (Resmi Site/İngilizce)


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine şikayet için ilk başvuru mektup adresi:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

 


 

 EŞCİNSEL DERNEK VE DAYANIŞMA GRUPLARI  


 

Türkiye'de 15-20 yıl öncesine dayanan eşcinsel haklarını koruma amaçlı oluşumlar, henüz son birkaç yıl içinde resmi olarak kurumsallaşma yolunda adım attılar. Maalesef bu adımlar önce bazı resmi kurumların/makamların kapatılma talepleri ile karşılaştılar, ama Avrupa Birliği uyum yasaları sayesinde bu engeller "şimdilik" aşılmış görünüyor. Aşağıda yer alan dernekler eşcinsel, travesti ve transseksüellerin haklarının korunması amacı ile kurulmuş olup, bazı durumlarda hukuki danışmanlık ve hatta avukat sağlama gibi konularda mağdur eşcinsellere yardımcı olacaklardır.
 

LAMBDA İSTANBUL
Lamda İstanbul, Türkiye'nin ilk ve şu an en faal eşcinsel dayanışma guruplarından birisi. Web sitelerinde hem aktivitelerini hem de eşcinsellikle ilgili önemli bilgiler sunuyorlar.
www.lambdaistanbul.org 
 

SPoD
2011 baharında bir grup aktivist, akademisyen ve öğrencinin bir araya gelerek 21 eylül 201’de resmi olarak kurulmuş bir sosyal politika temelli LGBT hakları derneğidir. Dernek insan hakları, LGBT hakları ve cinsiyet hakları konusundaki rapor ve yayınları izleyerek arşivlemekte ve sunmaktadır.
http://www.spod.org.tr

 

KAOS GL
Ankara merkezli, Türkiye'nin ilk gay & lezbiyen içerikli dergisi KAOS GL grubu tarafından Türkiye'de kurulmuş ilk resmi GLBT hakları derneğidir. KAOS gerçekten bu konuda en faal örgütlerden biridir. Daha ayrıntılı bilgi için web sitelerini ziyaret edin.
www.kaosgl.com

Türkiye'de faaliyet gösteren eşcinsel dernek ve oluşumlar son yıllarda hem çoğalmış, hem de çeşitlenmiştir. Diğer dernek ve oluşumlarla ilgili kapsamlı bilgi için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:

Türkiye'de Eşcinsellik

 

WEB SİTENİZİ EKLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ


 

 EŞCİNSEL DOSTU ÖRGÜTLER  


Özellikle eşcinsel haklarını savunan dernekler ve oluşumlar dışında aşağıdaki eşcinsel hakları konusunda duyarlı ve açıkça destek vermekten kaçınmayan oluşumlara da resmi kurumlardan destek alamadığımız zamanlarda en azında sesimizi duyurabilmek için başvurabiliriz.

ÖDP - Özgürlük ve Dayanışma Partisi Türkiye’de tüzüğünde eşcinsellere yer veren ve de seçimlerde aday gösteren ilk partidir. Daha önce belediye meclisi adaylığına üye gösterdiği transseksüel ve eşcinsel hakları savunucusu Demet Demir'i son olarak 2007 seçimlerinde milletvekili adayı yaparak eşcinsel haklarına gösterdiği desteği ve saygıyı bir kez daha kanıtladılar.
Resmi Web Sitesi:  http://www.odp.org.tr 

AMARGİ -
Hem bir feminist dergi hem de kadın haklarını savunan oluşumun adı olan Amargi, eşcinsel haklarına da aynı şekilde destek vermektedir. Amaçlarını şu şekilde tarif etmektedirler:
"Biz kadınlar, erkek egemen toplumsal ilişkiler içinde kendimizi yaratmaya çalışıyoruz. Erkek aklı sorguluyoruz. Felsefi kuramlardan, siyasal teorilere, örgüt yönetim tarzından siyaset algısına, bilgiye yaklaşımdan gündelik hayata, dostluk biçimlerinden aşk ilişkilerine, sanattan dile, giyimden mimariye, hukuk kurallarından ahlaka kadar köklü alışkanlıklar, “olmazsa olmaz” sanılan gelenekler biçiminde süren ataerkilliğin ve onunla içiçe geçmiş iktidar sistemlerine karşı ve alternatif seçenekler için feminist teoriyi yaygınlaştırmak ve güçlendirmek istiyoruz."

Resmi Web Sitesi:  http://www.amargi.org.tr


 


 

Aşağıda "Beğen" düğmesine basarak eşcinsel arkadaşlık ve bilgi paylaşımı amacı ile kurulan Facebook sayfamıza katılın. Böylece siz de yorumlarınızı ekleyebilir ve diğer üyelerle iletişime geçebilirsiniz.

 

İsterseniz de bu web sayfasını arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.


 

AVUKATLAR


DİKKAT: 
Eşcinsel hukuku konusunda uzmanlaşmış yada eşcinsel dostu avukatların yada hukuk bürolarının web sitelerine yada ofis bilgilerine istekleri halinde bu bölümde
hiç bir ücret talep etmeden yer verilecektir. 

Bize form sayfamız aracılığı ile ulaşabilirsiniz
: Form Sayfası için Tıklayınız


 

 www.istanbulgay.com     


 


 

 www.istanbulgay.com     

Katkıda Bulunmak İçin
[ İletişim Formu ]